Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro vzdělávací akce, on – li kurzů, webinářů, e-booků apod.

pro on-line portál www.hormonálni-joga-cviky.cz

zastoupený: Ing. Annou Preclíkovou, sídlem Komenského 347, 250 92 Šestajovice, IČ 03852414.

Předmět

Níže uvedené obchodní podmínky se týkají objednávky a prodeje vzdělávacích aktivit pro osobnostní rozvoj za účelem účasti kupujícího na:

 • výcviku
 • kurzech
 • seminářích
 • přednáškách
 • on-line kurzech
 • webinářích
 • osobních konzultacích
 • přijetí e-booků

(dále jen „vzdělávací akce“)

Kupující, který se účastní  osobně a nebo zakoupením nabízeného internetového on- line programu vzdělávací akce se stává účastníkem.

* VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (platí pro akce více denní)

Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. Občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.

V případech, že je vzdělávací akce organizována jako vícedenní s možností ubytování (příp. i stravy), není prodávající pořadatelem/zprostředkovatelem zájezdu.

Prodávající zajišťuje pro pohodlí kupujícího předjednanou nabídku externích služeb (ubytování a příp. i stravování), kterou kupující nemusí využít (v tomto případě není touto nabídkou vázán).

Ubytovací smlouva a dohoda o způsobu stravování není předmětem vzdělávací akce a sjednává se s přímým poskytovatelem ubytování (příp. stravy), kterého prodávající pouze doporučuje.

V případě využití služeb třetí strany (poskytovatele ubytování a stravy), dohodl prodávající s touto stranou zvýhodněné cenové podmínky pro účastníky vzdělávací akce.

Kupující tyto zvýhodněné podmínky přijímá uhrazením částky za ubytování a stravu. Další nároky uplatňuje po přímém poskytovateli těchto služeb (tj. třetí straně).

Po prodávajícím nelze uplatňovat nároky jako je pomoc v nesnázích, újmu za narušení dovolené apod.

Vznik smluvního vztahu

Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Přihláška“ na webovém rozhraní.

Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání.

Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (formou poznámky).

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání).

Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, a dále pak kupující dle času přihlášení.

Přihlášky se přijímají nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s prodávajícím.

Právo na účast na kurzu

Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení celkové ceny vzdělávacího kurzu identifikovatelným způsobem, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího.

Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.

Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

Možná změna lektora, místa nebo času konání

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím. .

Cena

Ceny jsou tvořeny podle zákona o cenách nebo smluvně.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové částky na účet prodávajícího.

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Ceny jsou uvedeny u příslušné vzdělávací akce. Cena je dále uvedena i na objednávkovém formuláři.

Způsob úhrady

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501271326 /2010, vedený ve společnosti Fio banka (dále jen “účet prodávajícího”).

POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovstně platební kartou!

Platba musí být provedena pod přiděleným vraiabilním symolem (při objednávce).

Prodávající vystaví účetní doklad, který slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené smlouvě.

Účastníkovi, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem akce s osobní účastí, nebo on-line vzdělávací akce, nemusí být včas umožněn přístup do webového rozhraní či aplikace nebo umožněn vstup do prostor konání akce.

Za tuto prodlevu nese odpovědnost účastník. Nejde o důvod, pro který lze odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy 

Překročení kapacity vzdělávací akce

V případě překročení kapacity akce bude prodávajícímu do 2 pracovních dnů nabídnut jiný náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele/kupujícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek. POZOR na storno poplatky!!!

Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 15 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu celá částka, dle níže uvedených storno podmínek.

Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.

Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.

Toto odstoupení není možné ( v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku):

 • pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce
 • u dodání digitálního obsahu
 • u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal

Odstoupení od smlouvy v případě individuální konzultace

V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně dva pracovní 3 předem.

Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši ceny konzultace.

Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.

Opuštění vzdělávací akce

Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez udání důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení kupní ceny.

Vrácení peněz

Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce.

Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující průvodní materiály prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.

Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:

 • prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka
 • účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora
 • neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce
 • narušování vzdělávací akce závažným způsobem
 • prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

Storno poplatky

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

 • zaplacená nevratná záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem
 • poměrná část se vrací, pokud došlo k ukončení účastníkovi účasti z důvodu rozhodnutí prodávajícího či lektora a současně nešlo o hrubé porušení smluvních a obchodních podmínek
 • po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak
 • při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího.
 • při stornování (platném odstoupení od smlouvy)  5 – 3 pracovních dní před seminářem  25 %,  2 dny před akcí a v den akce 100 %. Kupující má však právo za sebe se souhlasem prodávajícího poslat náhradníka. Při přesunu účasti na jiný termín kurzu z vlastní žádosti je účtován manipulační poplatek 500 Kč.
 • pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • při nezrušení konzultace 2 pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši 100% ceny konzultace

Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu

Vyloučení odpovědnosti, poučení účastníka, účastnická dohoda

Účast na akci, zdravotní způsobilost

Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s prodávajícím či pořádajícím lektorem dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách).

Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

Prodávající neodpovídá za situace, kdy pomocí internetového připojení je umožněna účast osobě nezletilé či nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora. Za tuto situaci odpovídá zákonný zástupce (rodič) či opatrovník takovéto osoby.

Účast na vzdělávací akci je dobrovolná.

Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou péči.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. onkologické  psychiatrické, kardiovaskulární apod.), zavazuje se před zahájením vzdělávací akce, informovat prodávajícího a pořádajícího lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na vzdělávací akci takováto osoba informovala svého ošetřujícího lékaře.

 • při nedodržení se účastník vystavuje sankci odstoupení od smlouvy pro hrubé porušení

Účastník se zavazuje oznámit prodávajícímu a lektorovi i léčbu a případné zdravotní omezení, která proběhla v posledních dvou letech a to nejpozději před zahájením vzdělávací akce.

Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav.

Účast na cvičeních během průběhu vzdělávací akce

Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe plně zodpovědný.

V průběhu vzdělávací  akce má účastník po celou dobu svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení.

Pokud si účastník není jist svojí volbou o účasti na vzdělávací akci , má právo si vyžádat konzultaci lektora. Svou účastí na a vzdělávací akci potvrzuje souhlas, že se seznámil s kontraindikacemi.

Informační charakter vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce dávají pouze obecný návod a doporučení určené k individuální aplikaci.

Ve své obecné rovině nemůže hromadná vzdělávací akce nahradit individuální konzultace (např. lékařské vyšetření, sezení s odborníkem a individuální přístup lektora apod.).

Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí, aby na vzdělávacích akcích předávané informace byly aktuální, a aby byly získávány ze spolehlivých zdrojů.

Prodávající prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími vzdělávání, vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje prodávající. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a prodávající za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.

Na vzdělávací akci mohou být prezentovány informace o dalších akcích či aktivitách a službách třetích osob. Tyto informace nejsou pro účastníka závazné a mají pouze informační charakter.

Povinnost účastníka vzdělávací akce:

Zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží.

Informovat lektora o proběhlých či přetrvávajících zdravotních obtížích v průběhu posledních dvou let.

Zdržet se sexuálního obtěžování a jakéhokoliv ohrožujícího a nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora.

Zdržet se požívání alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látek.

Zdržet se poškozování vybavení prostoru pro konání vzdělávací akce.

Zdržet se hodnocení a kritizování ostatních účastníku.

Zdržet se jednání narušující soukromí dalších účastníků, Zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových nahrávek ze vzdělávací akce. Zdržet se rozšiřování informací získaných z osobních životů ostatních účastníků.

Dostavit se ke vzdělávací akci s osobní účastí nejpozději 15 min. před jejím plánovaným zahájením.

Zavazuje se nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího a jím poskytovaných služeb.

Právo na ukončení účasti účastníka akce ze strany prodávajícího a lektora:

Lektor nebo další personál či prodávající mají právo ukončit účast účastníkovi při nedodržování jeho povinností stanovených výše.

Lektor může po osobní konzultaci s účastníkem ukončit účast účastníkovi i z jiných důvodů, které je ale povinen účastníkovi náležitě vysvětlit (případně stvrdit písemně).

Odpovědnost za jednání třetích osob

Prodávající / lektor nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při zajištění vzdělávací akce.

V případě vzniku škody z ubytovací smlouvy s poskytovatelem ubytování, upozorňuje prodávající na povinnost nahlásit takovouto škodu neprodleně (nejpozději do 15 dnů) poskytovateli ubytovacích služeb.

Další organizační podmínky

Vzdělávací akce s osobní účastí

Před samotným zahájením vzdělávací akce s osobní účastí je prodávající povinen provést prezenci účastníků. Prezence proběhne vždy nejpozději půl hodiny před časovým termínem zahájením akce.

Prostory pro konání akce se uzavírají v čase zahájení vzdělávací akce. V případě pozdního příchodu nemusí být umožněn vstup. Pokud je vstup umožněn, účastník se zavazuje chovat tiše a ohleduplně k dalším účastníkům akce, tak aby nenarušil její průběh.